Форум Металдетектинг - дискусии, схеми, информация

Разни => Организации, събития, закони => Темата е започната от: Джони в Ноември 03, 2018, 10:28:55 am

Титла: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 03, 2018, 10:28:55 am
Надявам се тази тема да ви е интересна и полезна, нищо че я повдигаме за енти път, и да ви спести много главоболия
Във първия пост пускам последователни извадки от Закона за културното наследство, които трябва да знаем, когато практикуваме хобито металдетектинг.
Много са, по-надолу ще ги коментираме един по един, но поне са извадени от закона, за да не четете всичките стотици страници на целия закон.


 Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Културните ценности, археологически обекти по смисъла на чл. 146, ал. 1, произхождащи от територията и акваторията на Република България, са публична държавна собственост.
(3) Културните ценности, правото на собственост върху които е придобито от физически или юридически лица чрез правна сделка, по давност или чрез други придобивни способи и които не представляват публична държавна или общинска собственост, са частна собственост.
Чл. 6. Културно наследство са:
 1. наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати;
2. исторически обекти и комплекси;
  Чл. 7. (1) Културна ценност е нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, общността или обществото и има научна или културна стойност.
 (2) Културна ценност може да бъде и нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, което има научна или културна стойност и е от значение за Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания.
(3) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Културни ценности са и фрагменти от археологически или други предмети, които са в разрушен вид, съставляват малка част от автентична цялост на предмета, обезличени са в значителна степен, не притежават значима културна, научна или художествена стойност и могат да бъдат определени като масов материал. Те не подлежат на идентификация, но се включват в научно-спомагателния фонд на музеите при необходимост.
 Чл. 47. Според научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите културни ценности са:
1. археологически: материални следи за човешка дейност, неделими от средата, в която са създадени, които се идентифицират чрез археологически изследвания;
5. урбанистични: обособими части от селищна територия и селищни образувания, чиито елементи са пространствено свързани и могат да се разграничат топографски;
6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) културен ландшафт: съвкупността от пространствено обособени устойчиви културни напластявания, резултат от взаимодействие на човека и природната среда, характеризиращи културната идентичност на дадена територия;
Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Според пространствената структура и териториалния обхват недвижимите културни ценности са:
 г) (предишна б. "в" – ДВ, бр. 16 от 2016 г.) историческо селище - урбанизирана структура, наситена с културно-исторически ценности от една или няколко епохи;
 д) (предишна б. "г" – ДВ, бр. 16 от 2016 г.) историческа зона - обособена селищна, извънселищна, подземна територия или част от акватория, наситена с културни и исторически ценности от една или няколко епохи;
 е) (изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г., предишна б. "д", бр. 16 от 2016 г.) археологически резерват - обособена територия или част от акватория, наситена с издирени или подлежащи на издирване под повърхността или наземни археологически културни ценности, включително археологически нива и/или културни напластявания, разкрити при строителни дейности.
 Чл. 50. (1) Според културната и научната стойност и обществената значимост недвижимите културни ценности се включват в следните категории:
 1. "световно значение" - вписаните в Списъка на световното наследство;
 2. "национално значение" - археологическите резервати, както и други културни ценности с изключителна стойност за културата и историята на страната;
 3. "местно значение" - свързаните с културата и историята на населени места, общини или области;
 4. "ансамблово значение" - поддържащите пространствената характеристика и архитектурната типология на груповата ценност, към която принадлежат;
 5. (нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) "за сведение" - самостоятелни обекти с ниска индивидуална стойност - носители на информация за научната и културната област, към която се отнасят.
 (2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Редът за определяне категорията на недвижимите културни ценности по ал. 1 се определя с наредба на министъра на културата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Статутът на археологическите резервати по ал. 1, т. 2 се определя с този закон, като те са посочени в списък съгласно приложението.
 Чл. 53. Според научната и културната област, към която се отнасят, движимите културни ценности са:
1. археологически: движими вещи, открити в земята, на повърхността й или под водата и свидетелстващи за епохи и цивилизации, които са обект на археологията;
 Чл. 54. (1) Според научната и културната стойност движимите културни ценности могат да получат статут на национално богатство.
 (2) Национално богатство е културна ценност с изключително значение за науката, културата, природата или техническия прогрес, чието разрушаване, повреждане или погиване е непоправима загуба за обществото и която отговаря на поне един от следните критерии:
 1. да представлява единствен, най-характерен или рядък пример за човешка дейност или творчество за периода, от който произхожда;
2. да е с доказана автентичност и да има висока научна и художествена стойност;

ОПАЗВАНЕ

  Чл. 92. (1) Издирването на движимите културни ценности обхваща получаване и документиране на информация от различни източници, включително и теренни проучвания.
 (2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Теренните проучвания се осъществяват по реда на глава седма.
  Чл. 93. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Лице, намерило вещ в случаите по чл. 88 и 91 от Закона за собствеността, е длъжно в 7-дневен срок да уведоми и най-близкия държавен, регионален или общински музей.
 (2) Лицето е длъжно да запази вещта във вида и състоянието, в които я е намерило, до предаването й на компетентните органи.
 (3) Лице, което не изпълни изискванията на ал. 1, няма правата по чл. 111 и не може да придобие право на собственост върху намерената вещ по давност.
  Чл. 94. (1) Оправомощен представител на музея, уведомен за намерената вещ, е длъжен незабавно да направи оглед на вещта и да поеме съхранението й.
 (2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Идентификацията се извършва от музея, поел съхранението, а когато вещта не отговаря на тематичния му обхват - от най-близкия държавен, регионален или общински музей със съответния тематичен обхват.
 (3) Движими вещи, държавна или общинска собственост на основание чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 1 от Закона за собствеността, ако бъдат идентифицирани като културни ценности, се включват във фонда на музея.
 (4) Когато движимата вещ бъде идентифицирана като културна ценност - национално богатство, тя се регистрира в Националния музеен фонд.
  Чл. 95. (1) На лицата, предали вещи по реда на чл. 93 или съобщили ценна информация за такива вещи, се дължи възнаграждение. Възнаграждение не се дължи, ако лицето не е изпълнило някое от задълженията си по чл. 93.
(2) Размерът на възнаграждението се определя с оглед значението на вещта и приноса на лицето за нейното запазване при условия и по ред, определени в наредба на министъра на културата.
Раздел II
Идентификация и регистрация
 Чл. 97. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Държавните, регионалните и общинските музеи задължително извършват идентификация при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност. Идентификацията се извършва по реда на наредбата по чл. 34, ал. 6.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Физически и юридически лица, притежаващи вещи или колекции от вещи, които могат да се определят като културни ценности, могат да поискат тяхната идентификация от съответния по тематичен обхват държавен или регионален музей.
(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Не подлежат на идентификация археологически предмети, монети и монетовидни предмети и произведения на изобразителните изкуства, внесени на територията на страната, с произход от други държави, в случаите когато са придружени с документ за произхода и за способа на придобиването им.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Към искането за идентификация лицата по ал. 2, 3 и търговецът по ал. 4 прилагат документ, удостоверяващ правото на собственост или държане, и декларация за произхода и способа за придобиването на вещта. За неверни данни деклараторът носи отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  Чл. 101. Министърът на културата не издава заповед в случаите по чл. 100, ал. 4, а директорът на музея не издава удостоверение по чл. 98, ал. 3 или по чл. 100, ал. 5, ако има данни да се предположи, че вещите - обект на идентификация, са незаконно придобити. В тези случаи те уведомяват органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата.
 Чл. 105. (1) Отношенията между лицата по чл. 97, ал. 3 и музея, извършващ идентификацията, се уреждат с писмен договор.
 (2) Не се заплащат разходите по идентификацията на културна ценност:
 1. когато лицето по чл. 97, ал. 3 и 4 я дари на музея, извършил идентификацията;
 2. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи като културни ценности лицата по чл. 97, ал. 3 заплащат държавна такса, определена с тарифата по чл. 4, ал. 2, т. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато при идентификацията на културните ценности е възможно да се обособи група от две или повече културни ценности с много близки характеристики, изработка, периодизация или други сходни белези, тя се разглежда като един предмет за целите на идентификацията, като за нея се изготвя едно експертно заключение и се заплаща единична такса.

Глава седма
АРХЕОЛОГИЧЕСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

  Чл. 146. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Археологически обекти са всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които основни източници на информация са теренните проучвания.
 (2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.).
(3) Недвижимите и движимите археологически обекти имат статут на културни ценности с категория съответно национално значение или национално богатство до установяването им като такива по реда на този закон.
 6. възможност за използване на специални технически средства по ред, определен с наредбата по чл. 147, ал. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Собствениците на средствата по ал. 1, т. 6 са длъжни да ги регистрират в Министерството на културата в 14-дневен срок от придобиването им. Редът за регистриране на специалните технически средства се определя с наредбата по чл. 147, ал. 6.
(3) Регистрираните специални технически средства по ал. 2 се използват само за извършване на теренни проучвания или за друга специализирана дейност, изрично предвидена в нормативен акт.
  Чл. 160. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За случайно открити или намерени движими археологически обекти, както и антропологични останки се прилагат съответно чл. 93 - 95.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато при извършване на строителни и благоустройствени или селскостопански дейности, при търсене, проучване и добив на подземни богатства и при други дейности, свързани с въздействие върху земната повърхност, земната основа, земните недра и под вода, се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности, дейността се спира незабавно и се прилага чл. 72.
Глава десета
ПРЕДСТАВЯНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ 
Чл. 181. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Държавата осигурява трайно обозначаване на недвижимите културни ценности, вписани в Списъка на световното наследство, с идентификационни табели, носещи емблемата на световното наследство и логото на ЮНЕСКО, както и датата на вписване на културната ценност.
 (2) Собствениците на недвижими културни ценности от национално значение осигуряват трайното им обозначаване.
(3) По своя инициатива собствениците на останалите категории недвижими културни ценности могат да извършват обозначаването им.


Глава дванадесета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 206. (1) Който извършва възмездни прехвърлителни сделки с неидентифицирани и нерегистрирани движими културни ценности, се наказва с глоба в размер от 5000 до 10 000 лв., а на едноличен търговец и юридическо лице се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
 Чл. 218а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Който извършва теренни проучвания на археологически ценности без разрешение по чл. 148, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв., а на юридическо лице или на едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 12 000 до 25 000 лв.
(2) Когато за извършване на нарушението по ал. 1 са използвани специални технически средства, земекопна техника или транспортни средства, глобата е в размер от 5000 до 15 000 лв., а имуществената санкция - от 15 000 до 30 000 лв. В тези случаи специалните технически средства и техника се отнемат в полза на държавата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Специалните технически средства - предмет на нарушението по ал. 1, се отнемат в полза на държавата.
 9. "Незаконно придобити културни ценности" са тези, които са придобити чрез:
 а) проучвания и изкопни работи, извършени без съответно разрешение;
 б) престъпление;
 в) незаконен внос.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Чл. 207. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., попр. - ДВ, бр. 31 от 1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който намери чужда движима вещ и в продължение на една седмица не съобщи за нея на собственика, на властта или на този, който я е загубил, се наказва с глоба от сто до триста лева.
(2) Същото наказание се налага и на този, който противозаконно присвои чужда вещ, която е попаднала у него случайно или по погрешка.
Чл. 208. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Който открие съкровище и в продължение на седем дни не съобщи на властта, се наказва с пробация или с глоба от петстотин до хиляда лева.
(2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Който, като търси, открие съкровище и в продължение на две седмици не съобщи на властта, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) Ако съкровището е в особено големи размери, наказанието е: по ал. 1 - лишаване от свобода до две години или глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, а по ал. 2 - лишаване от свобода до пет години или глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.
(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Когато съкровището съдържа културна ценност или деянието по ал. 1 - 3 е извършено повторно, наказанието е: по ал. 1 - лишаване от свобода до две години и глоба до пет хиляди лева, по ал. 2 - лишаване от свобода до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, а по ал. 3 - лишаване от свобода от една до шест години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.
(5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Когато деянието по ал. 2 - 4 е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група или представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2004 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 03, 2018, 11:08:34 am
Почвам от най-елементарното.
Хобито металдетектинг е дейност, при която се издирват метални предмети с металедетектор и това не е забранено.
Законът определя металдетекторите като специално техническо средство, когато те се използват при планирани теренни проучвания. Когато металотърсачите се използват за теренни проучвания, подлежат на задължителна регистрация.
Ккаво трябва да знаем?
Теренните проучвания са дейност, регламинтирана в закона, която се извършва  планирано от археолози и не се отнася за нас.
Тоест, нашите металотърсачи не подлежат на регистрация.
Регистрираните технически средства се използват само и единствено за теренни проучвания, а нерегистрираните за всичко друго.
Когато използваме металотърсач, можем да открием предмети, които имат белези на археологически обекти или културни ценности.
В последната точка от текста по-долу ясно се казва, че културни ценности могат да се открият и при други дейности, освен при планирани теренни проучвания. Металедетектингът спада към другите дейности.
Съвети при среща с органите на реда, отнасящи се за металотърсачите:
Ако ви питат какво търсите - истината - метални предмети!
Ако ви питат дали търсите антики -  знаете, че случайно може да намерите културни ценности, но по принцип може да откриете и много други метални изгубени неща. Знаете какво е културна ценност и ако откриете нещо, което прилича на културна ценност, ще уведомите музея в седемдневен срок.
Ако ви питат имате ли регистрация на металдетектора - Ако сте изпратили заявление за регистрация и имате обратен отговор от МК с отказ, обяснявате и показвате отговора от МК. Ако не сте - знаете, че на регистрация подлежат апаритите, които се използват за теренни проучвания, но вие ги използвате за вашето хоби и не подлежат на регистрация.
Желателно е да имате документ за произход на металотърсача - фактура, договор за покупко продажба. Никъде в закона не пише, че трябва да удостоверявате принадлежност, но предполагам, че искат документи за собственост, за да могат да ви свържат с металдетектора, ако е налице престъпление. Затова е добре да имате документи, в противен случай може и да ви го приберат като техническо средство, с което може да се наруши закона.

В следващия пост, ще видим къде е разрешено и забранено да се използва металотърсача. А това по-долу са извадките, с които подкрепям думите си.

Глава седма
АРХЕОЛОГИЧЕСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

  Чл. 146. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Археологически обекти са всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които основни източници на информация са теренните проучвания.
 (2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.).
(3) Недвижимите и движимите археологически обекти имат статут на културни ценности с категория съответно национално значение или национално богатство до установяването им като такива по реда на този закон.
 6. възможност за използване на специални технически средства по ред, определен с наредбата по чл. 147, ал. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) Собствениците на средствата по ал. 1, т. 6 са длъжни да ги регистрират в Министерството на културата в 14-дневен срок от придобиването им. Редът за регистриране на специалните технически средства се определя с наредбата по чл. 147, ал. 6.
(3) Регистрираните специални технически средства по ал. 2 се използват само за извършване на теренни проучвания или за друга специализирана дейност, изрично предвидена в нормативен акт.
  Чл. 160. (1) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) За случайно открити или намерени движими археологически обекти, както и антропологични останки се прилагат съответно чл. 93 - 95.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато при извършване на строителни и благоустройствени или селскостопански дейности, при търсене, проучване и добив на подземни богатства и при други дейности, свързани с въздействие върху земната повърхност, земната основа, земните недра и под вода, се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности, дейността се спира незабавно и се прилага чл. 72.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 03, 2018, 11:52:52 am
Наказателният кодекс също не изключва използването на металотърсач, нито криминализира търсенето на съкровища..
"Който, като търси, открие съкровище и в продължение на две седмици не съобщи на властта, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от хиляда до пет хиляди лева." "Когато съкровището съдържа културна ценност или деянието по ал. 1 - 3 е извършено повторно, наказанието е: по ал. 1 - лишаване от свобода до две години и глоба до пет хиляди лева, по ал. 2 - лишаване от свобода до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, а по ал. 3 - лишаване от свобода от една до шест години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева."
Ето и валидно определение за съкровище от уикипедия:
"Съкровището представлява ценни и редки предмети, изработени от злато, сребро и скъпоценни камъни, които в повечето случаи са заровени под земята или скрити по някакъв друг способ. Съкровищата биват откривани при археологически разкопки. Има и любители златотърсачи, които се опитват да ги откриват с метални детектори. Стойността на съкровището се определя от различни фактори като историческата и културната оценка и материалите, от които е съставено. "
Тоест: имаме право да търсим съкровища, които могат да имат белези на културна ценност, но може и да нямат. Но открием ли съкровище трябва да съобщим на властта.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: imperio в Ноември 03, 2018, 12:35:49 pm
Правим темата "важна" за да стои най-отгоре в раздела.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Лефтер в Ноември 03, 2018, 12:45:58 pm
Колежке Джони,радвам се че четеш законите ,и се опитваш да ги анализираш и тълкуваш.Съгласно чл.208 от НК,излиза че,самото търсене на съкровище,не е престъпление,а се преследва необявяването му на власта,след неговото намиране.
Затова,като ме спрат полицаите им казвам че търся укрити пари по данни,което не е престъпление по закон.Тъй като парите са турски лири и наполеони,тоест не са културни цености,и не ги търся на арх.обект,не нарушавам разпоредбите на ЗКН,нито чл.277а от НК.
И толкоз,тръгвам си по живо и здраво.Естествено гарантирам,че,ако го намеря,ще го предам в милицията(най-добре с адвокат и златар),и ще чакам 25% от стойноста му,съгл.чл.91 от закона за собственоста.
Ако търсиш съкровището на Лизимах,намериш го,предадеш го на държавата,максималната премия е 5000лева,дори то да струва милиони,защото ще се състои от културни ценности.
Затова по на далавера са машинносечените монети след1500-1600 година.


Що се отнася до ЗКН, не си струва да го коментираме,нито пък напъни за промяна,защото е създаден да обслужва два мафиотски клана.
На археологическата мафия,и на дилърите и трафиканти на културни цености.
Докато РБългария се управлява от мафията, никакви промени не очаквайте,а с 3 000 000 избиратели-олигофрени,не виждам как ще се случи в близко време!
Късмет на всички търсещи хайдушки,разбойнически,чорбаджийски и турски иманета!!!
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 03, 2018, 01:31:56 pm
Колежке Джони,радвам се че четеш законите ,и се опитваш да ги анализираш и тълкуваш.Съгласно чл.208 от НК,излиза че,самото търсене на съкровище,не е престъпление,а се преследва необявяването му на власта,след неговото намиране.
Затова,като ме спрат полицаите им казвам че търся укрити пари по данни,което не е престъпление по закон.Тъй като парите са турски лири и наполеони,тоест не са културни цености,и не ги търся на арх.обект,не нарушавам разпоредбите на ЗКН,нито чл.277а от НК.
И толкоз,тръгвам си по живо и здраво.Естествено гарантирам,че,ако го намеря,ще го предам в милицията(най-добре с адвокат и златар),и ще чакам 25% от стойноста му,съгл.чл.91 от закона за собственоста.
Ако търсиш съкровището на Лизимах,намериш го,предадеш го на държавата,максималната премия е 5000лева,дори то да струва милиони,защото ще се състои от културни ценности.
Затова по на далавера са машинносечените монети след1500-1600 година.


Що се отнася до ЗКН, не си струва да го коментираме,нито пък напъни за промяна,защото е създаден да обслужва два мафиотски клана.
На археологическата мафия,и на дилърите и трафиканти на културни цености.
Докато РБългария се управлява от мафията, никакви промени не очаквайте,а с 3 000 000 избиратели-олигофрени,не виждам как ще се случи в близко време!
Късмет на всички търсещи хайдушки,разбойнически,чорбаджийски и турски иманета!!!
За времева граница на културните ценности се възприема 1800-та. Има присъди дори и за пробити монети от османския период. Знам, че си прав за машинно сечените монети, но ... явно и в това отношение зависи от кое точно се възприема за начало на машинното сечене.
Предлагам да не променяме закона точно в тая тема.
А да го коментираме очевидно има смисъл и точка.
Ето, поставяш интересен казус: находките от периода 1500 - 1800г дали са културни ценности или не...и дали ще те възнаграждават до 5000 или ще ги третират като изгубени вещи и ще ти дадат 25%.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 03, 2018, 01:41:47 pm
Къде мижем да използваме, според ЗКН, металотърсач?
ЗКН определя като публична държавна собственост всички културни ценности и археологически обекти. Нарушаването на тяхната цялост, повреждането, незаконното придобиване и търговията с тях са криминализирани.
Културни ценности или археологически обекти са:" нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност.....Културни ценности са и фрагменти от археологически или други предмети, които са в разрушен вид, съставляват малка част от автентична цялост на предмета, обезличени са в значителна степен.....археологически: материални следи за човешка дейност, неделими от средата, в която са създадени, които се идентифицират чрез археологически изследвания;.....историческо селище - урбанизирана структура, наситена с културно-исторически ценности от една или няколко епохи......историческа зона - обособена селищна, извънселищна, подземна територия или част от акватория, наситена с културни и исторически ценности от една или няколко епохи;....археологически резерват - обособена територия или част от акватория, наситена с издирени или подлежащи на издирване под повърхността или наземни археологически културни ценности, включително археологически нива и/или културни напластявания, разкрити при строителни дейности......движими вещи, открити в земята, на повърхността й или под водата и свидетелстващи за епохи и цивилизации, които са обект на археологията"
Тоест: всякакви следи от минали епохи са културни ценности или археологически обекти.

Направени са множество определения в различните части на закона, за да се обхване максимално всичко, включени са и много понятия, което е малко объркващо.
Като цяло разликата между културна ценност и археологически обект е малко размита, но културните ценности включват и нематериални такива/по-общо понятие е/, а археологическите обекти обикновено са откритите от археологията, но и неоткритите. ;D
Попаднах и на нещо интересно, което досега ми беше убягвало, май е поправка от 2011-та:
"(3) Недвижимите и движимите археологически обекти имат статут на културни ценности с категория съответно национално значение или национално богатство до установяването им като такива по реда на този закон."
Тоест един предмет не се нуждае от идентификация,по процедурата описана в закона, за да бъде приет в съда за културна ценност, стига да е по-стар от 100 години.А местата, където има следи от минали епохи, дори и да не са описани, класифицирани и обозначени,дори и да не са в онзи регистър и карта, пак имат статут на културни ценности и наследство.
Държавата има задължение да обозначи само обектите, вписани в Юнеско, обектите с национално значение трябва да се обозначат от собствениците - вероятно общините, а останалите /разбирайте тези с местно значение/, не е задължително да се обозначават.

За границите и охранителната зона ще пиша допълнително, мярнах го някъде, трябва да гопрочета по-обстойно. За граница се възприемат границите на имота по кадастрална карта, но имаше и допълнения.

Извод: има ли видими следи от минали епохи - градежи, керамика, могили, погребения... нямате право да практикувате металдетектинг, защото се смята за извършване на незаконни теренни проучвания.Останалата територия е със свободен достъп за металдетектинг

Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Лефтер в Ноември 03, 2018, 01:51:40 pm
Съгласно чл7.ал.4,машинносечените монети не са културни ценности,с видове изключения.
Ако в едно гърне има 100 златни лири,и пет от тях са куют.ценности,да си ги вземат,а на останалите да платят 25%.

За недвижимите арх.обекти виж чл.155  от ЗКН,и се опитай да анализираш!
Жокер:щом дадено място не е в АИС АКБ,не е арх.обект,до доказване на противното.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 03, 2018, 02:07:14 pm
Съгласно чл7.ал.4,машинносечените монети не са културни ценности,с видове изключения.
Ако в едно гърне има 100 златни лири,и пет от тях са куют.ценности,да си ги вземат,а на останалите да платят 25%.

За недвижимите арх.обекти виж чл.155  от ЗКН,и се опитай да анализираш!
Жокер:щом дадено място не е в АИС АКБ,не е арх.обект,до доказване на противното.
Прочети какво съм писала в горния пост.
Археологическите издирвания, които трябва да са вписани "Археологическото карта..." са само една малка част от защитените от закона обекти.
Много погрешно е да се лежи на това рамо. Не знам кой ви го вменява.
Издирването на културни ценности с металдетектор се смята за незаконни теренни проучвания. Археологическия обект, открит или не, също е културна ценност. Тези, които още не са открити, не са описани, се смятат за културни ценности и културно наследство, докато последното не се случи.
Не случайно съм изброила един куп определения от закона. Първо прочети всички определения и понятия в закона, за да ти станат ясни.
(3) Недвижимите и движимите археологически обекти имат статут на културни ценности с категория съответно национално значение или национално богатство до установяването им като такива по реда на този закон." чл146
Също се вкледай в определението за археологически обект:
Археологически обекти са всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от минали епохи, намиращи се или открити в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и под вода, за които основни източници на информация са теренните проучвания.
Става въпрос за всички, и за тези, които се намират в земята, и за тези, които са вече открити.
С две думи - затворили са вратичките.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Лефтер в Ноември 03, 2018, 02:45:04 pm
Ако ти повдигнат обвинение по чл.277а,за търсене на арх.обекти,кво се случва в съда.
Прокурора,вика вещо лице,тоест археолог,да изясни бил ли си ти на арх.обект.Археолога се позовава на извадка от АИС АКБ,иначе трябва да отиде до мястото,да направи теренно проучване,да попълни куп документи и да регистрира мястото като арх.обект.Колко време ще му трябва????Питай Ситалк,на какво се позова прокурора,на информация от рег.арк.обект,макар и с объркани граници,което е друга деликатна тема,но много трябва да пиша,а дали ще разбереш.
Важно е на кого ще повярва съдията,ими ще изпълни поръчка?
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 03, 2018, 02:58:51 pm
Ако ти повдигнат обвинение по чл.277а,за търсене на арх.обекти,кво се случва в съда.
Прокурора,вика вещо лице,тоест археолог,да изясни бил ли си ти на арх.обект.Археолога се позовава на извадка от АИС АКБ,иначе трябва да отиде до мястото,да направи теренно проучване,да попълни куп документи и да регистрира мястото като арх.обект.Колко време ще му трябва????Питай Ситалк,на какво се позова прокурора,на информация от рег.арк.обект,макар и с объркани граници,което е друга деликатна тема,но много трябва да пиша,а дали ще разбереш.
Важно е на кого ще повярва съдията,ими ще изпълни поръчка?
Това вече са субективни обстоятелства - дали ще направят експертна проверка на мастото или ще се позоват на АИС АКБ.
Ако практикуват обичайно второто - чудесно. Но в закона пише друго.
Хубаво е да знаем такива подробности, за което ти благодаря.
Но има и друго - не можем да вадим кардинални изводи за прилагането на закона и наретбите от едно или няколко дела.
Първо различните съдилища го пправят по различен начин, второ не знаем кой дирижира парада по делата.
Най-добре да не се стига до дела, затова - четене на закона.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: odins- в Ноември 03, 2018, 07:49:18 pm
Закона може да се чете по различен начин,най важното е да нямаш антики в себе си,тези номера че не го знаеш какво е и че го носиш на музея,трудно минават,по пътя на логиката ако си намерил един предмет с признаци на културна ценност,вече си на археологически обект.Почти няма разлика в наказанието ако претижаваш културна ценност и не си уведомил музея,дали е случайно открита или с специално техническо средство.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Лефтер в Ноември 03, 2018, 08:13:47 pm
Има два вида арх.обекти според закона-движими и недвижими.Ако намериш римска монета в нива-движим арх.обект и култ.ценост,това не означава че нивата е недвижим арх.обект.Монетата може да е изтървана от преминаващ.Длъжен си да уведомиш властите.
Ако намериш часовник на тракторист си длъжен да го занесеш в общината,и да не го занесеш,поне не е наказуемо.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 03, 2018, 08:51:36 pm
Закона може да се чете по различен начин,най важното е да нямаш антики в себе си,тези номера че не го знаеш какво е и че го носиш на музея,трудно минават,по пътя на логиката ако си намерил един предмет с признаци на културна ценност,вече си на археологически обект.Почти няма разлика в наказанието ако претижаваш културна ценност и не си уведомил музея,дали е случайно открита или с специално техническо средство.
До това какво намираме не съм стигнала още. Но логиката ти е близка до закона. Ако в едни терен се намерят множество археологически обекти, дори и да няма видими следи, и за това е уведомен музей - да - сигурно ще го впишат като археологически обект - недвижим.
И да, почти няма разлика в обвиненията, ако не си предал в музея ;D, освен "несъществената", че ако имаш металотърсач и го открият у теб заедно с културните ценности, по презумпция ти повдигат обвинение по два члена, а не по един. Но и до там не съм стигнала.
А принципно можеш да откриеш културна ценност с металотърсач, за музея това няма значение. Стига да е открита случайно извън археологически обект. Случайно може и на око, но може ис металотърсач. В закона не пише как да я намираш.  :)
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 03, 2018, 08:55:43 pm
Има два вида арх.обекти според закона-движими и недвижими.Ако намериш римска монета в нива-движим арх.обект и култ.ценост,това не означава че нивата е недвижим арх.обект.Монетата може да е изтървана от преминаващ.Длъжен си да уведомиш властите.
Ако намериш часовник на тракторист си длъжен да го занесеш в общината,и да не го занесеш,поне не е наказуемо.
Напротив, точно това означава, но не за една монета, а за повече - водят се ансамбъл и нивата става недвижим археологически обект, даже и да няма керамика.
Местата на битки, например, също са археологически обекти, без да има видими следи на повърхността.
Казах ти да се справиш с понятията - важно е.  ;)
Утре ....за нивите, археологическата карта /не чакайте достъп до там,няма да има, ще има частичен, което не ни върши работа като превенция/ и границите на недвижимите археологически обекти.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 03, 2018, 09:13:24 pm
Включвайте се , колеги, няма да се сетя сама за всичко.
А съм сигурна, че тук има и археолози, вероятно и полицаи.
Може би и някой адвокат.
Аз не се чувствам всезнаеща, сигурно и други има какво да кажат по отношение на ЗКН и НК.
Ще четем с удоволствие.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Лефтер в Ноември 03, 2018, 10:15:32 pm
Що е то недвижим арх.обект/културна ценност,и каква е охраняемата му зона.
Прочетете :
Наредба N2 06.04.2011
НаредбаN12 21.11.2012,и по точно,чл.12ал.1т.2, и чл.13ал.7,
и тогаз да коментираме сериозно!
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 03, 2018, 10:37:31 pm
Що е то недвижим арх.обект/културна ценност,и каква е охраняемата му зона.
Прочетете :
Наредба N2 06.04.2011
НаредбаN12 21.11.2012,и по точно,чл.12ал.1т.2, и чл.13ал.7,
и тогаз да коментираме сериозно!
Да, тях щях да цитирам, и още няколко документа.
Наретбата за археологическата карта не ни касае много, защото дъстъп пълен няма да имаме.
Сайтът е разделен на научно направление и обществено направление. Във общественото направление ще има част  нормативно призната за съдебни производства, но ми се струва, че и тя няма да е достъпна. И накрая ще има една съвсем малка част - общодостъпна. То и сега я има, вероятно все още непълна, но е едно голямо нищо. Ето линк: https://portal.ariadne-infrastructure.eu/ От наретбата, която посочваш  и аз четох днес, ми става ясно, че освен липса на свободен достъп, май няма да можем и платени справки да искаме, защото е упоменато кога се дават.
В разни статии прочетох, че ще има интегриране с кадастралните регистри, които вече ще са общодостъпни и с безплатни справки, но дали това ще ни върши работа, нямам идея.
С две думи - тая карта я забравете. Поредният мит, че ще е общодостъпна.
Не ми е ясно как искат да спазваме закона като не ни дават информация, но явно това е част от играта на котки и мишки.
П.п.: Сега влизах в сайта на Федерацията, за да търся списъците, които навремето си играхме да вадим за археологическите обекти по области от държавен вестник. Не ги открих. Барем това можеха да оставят общодостъпно.... Те вършеха известна работа донякъде. Не знам аз дали не ги запазих  в компютъра си, ако ги открия, ще ги пусна в отделна тема. Ако не- здраве да е.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Лефтер в Ноември 03, 2018, 11:05:59 pm
Ей тука ти е голямата грешка.Докато някои,само се оплакват,други се борят!
Достъпа до АИС АКБ, е ограничен от чл.16 ал.2,който е противозаконен,демек на ЗДОИ.
Обаче миналата година подадох заявление съгл.ЗДОИ, за списък на арх.обекти,за областа в която живея,и са почнаха дела.Резултата ще е ясен догодина демември!
Джони,ако имаш интерес,влез в сайта на Адм.съд Бургас,и прочети дело 1618/2017г.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 03, 2018, 11:11:08 pm
Ей тука ти е голямата грешка.Докато някои,само се оплакват,други се борят!
Достъпа до АИС АКБ, е ограничен от чл.16 ал.2,който е противозаконен,демек на ЗДОИ.
Обаче миналата година подадох заявление съгл.ЗДОИ, за списък на арх.обекти,за областа в която живея,и са почнаха дела.Резултата ще е ясен догодина демември!
Джони,ако имаш интерес,влез в сайта на Адм.съд Бургас,и прочети дело 1618/2017г.
Ееее, аз казах, че не съм всезнаеща.
Пожелавам ти искрено успех!
Я кажи къде пише, че е противозаконен? Свален ли, има ли по-нова наретба или ти си решил да го сваляш?
Че е лишаване от право на информация и на мен ми е ясно, ама кво от туй, че ми е ясно....До закона за правата за информация не стигнах.  ;D
А и мен не ме брой към тия, които се оплакват, точно мене недей, че.... бела. ;D Никога не съм се оплаквала. А това, че съм вече самостойна бойна единица, си е избор, за който изобщо не съжалявам, напротив.
Той ЗКН е и противоконституционен, ама.... някой да се пребори?
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: vvarbanov в Ноември 04, 2018, 08:06:51 am
Колежке Джони,радвам се че четеш законите ,и се опитваш да ги анализираш и тълкуваш.Съгласно чл.208 от НК,излиза че,самото търсене на съкровище,не е престъпление,а се преследва необявяването му на власта,след неговото намиране.
Затова,като ме спрат полицаите им казвам че търся укрити пари по данни,което не е престъпление по закон.Тъй като парите са турски лири и наполеони,тоест не са културни цености,и не ги търся на арх.обект,не нарушавам разпоредбите на ЗКН,нито чл.277а от НК.
И толкоз,тръгвам си по живо и здраво.Естествено гарантирам,че,ако го намеря,ще го предам в милицията(най-добре с адвокат и златар),и ще чакам 25% от стойноста му,съгл.чл.91 от закона за собственоста.
 
Джони ги знае.Трябва ти да почнеш да четеш законите.За сега не се опитвай да анализираш и тълкуваш, докато не се запознаеш с тях.

Не може да търсиш съкровища дето ти скимне във защитените територии,  национален парк, природни забележителности, природен парк,поддържан резерват и защитена местност

 Ако те хванат че търсиш и копаш на защитена територия , няма да гледат, че не си на арх. обект и не нарушаваш разпоредбите на ЗКН, нито чл.277 от НК .Пък ти им разправяй, че търсиш турски лири и наполеони.Хич даже не ги интересува дали са КЦ.

 

 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕЖИМ НА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

Раздел I.
Резервати
Чл. 17. (1) В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
1. тяхната охрана;
2. посещения с научна цел;
3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.
5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.
 В този линк е описан режима и в другите защитени територии: https://lex.bg/index.php/laws/ldoc/2134445060

УПРАВЛЕНИЕ И ОХРАНА НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

 Раздел III.
Охрана
Чл. 70. (1) (Предишен текст на чл. 70 - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Служителите от парковата охрана в поверените им райони:
1. охраняват горите, земите и водните площи от незаконни ползвания и дейности;
2. следят за спазването на режима в защитените територии, определен със заповедта за обявяване и с плана за управление;
3. проверяват всички документи, разрешаващи ползвания, дейности и движение в защитената територия
.............
 10. поддържат връзка и взаимодействие с органите на Планинската контролно-спасителна служба, противопожарната охрана и Министерството на вътрешните работи;
12. извършват дейности, свързани с мониторинга върху качествата на компонентите на околната среда;
13. съставят актове за констатирани нарушения;
14. задържат вещите, предмет на нарушение, както и вещите, които са послужили за неговото извършване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Служителите по ал. 1 могат да спират и проверяват превозните средства, транспортиращи дървени материали, горски и земеделски продукти и други в защитената територия, в прилежащите населени места и техните землища.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи са задължени да оказват съдействие при проверките по ал. 2.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I.
Принудителни административни мерки
Чл. 78. За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по този закон и на вредните последици от тях компетентните органи или упълномощени от тях лица налагат принудителни административни мерки по реда на чл. 79.
Административни нарушения и наказания
Чл. 81. (1) Наказва се с глоба от 500 до 5000 лв. физическо лице, което:
1. осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта;
2. осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, предвидено в този закон.
 ...........
(3) В маловажни случаи по ал. 1 глобата е от 5 до 100 лв.

Чл. 84. (1) Вещите - предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване в защитени територии - изключителна държавна собственост, се отнемат в полза на държавата.

Значи ще те глобят по живо по здраво, че на това отгоре, ще ти вземат металотърсача и лопатата.За колата не съм сигурен.


Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Лефтер в Ноември 04, 2018, 08:38:25 am
Че кой казва,че трябва да са навреш в защитена територия?Има сложени табели,с границите на резервата и защ.територия,и просто не влизаш.
А все пак,ако решиш да рискуваш,ползвай само багети,нека ги вземат.
Обаче практиката ми е показала,че горската охрана са запалени иманяри.Все като срещна някой,ме води да проверим няколко места.Кво да правят хората,заплатите малки.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: vvarbanov в Ноември 04, 2018, 08:53:05 am
Ако намериш часовник на тракторист си длъжен да го занесеш в общината,и да не го занесеш,поне не е наказуемо.

Е не мога да разбера!
Постоянно съветваш колегите да четат и анализират законите, а пък ти самия проявяваш  функционална неграмотност.Как може да твърдиш, че ако не предадеш часовника не е наказуемо?

 

Чл. 207. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., попр. - ДВ, бр. 31 от 1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който намери чужда движима вещ и в продължение на една седмица не съобщи за нея на собственика, на властта или на този, който я е загубил, се наказва с глоба от сто до триста лева.
(2) Същото наказание се налага и на този, който противозаконно присвои чужда вещ, която е попаднала у него случайно или по погрешка.
 
Ето същия ден вчера ( 3 ноември)когато си написал това за часовника, Джони е постнала  какво те очаква когато намериш чужда вещ и не я предадеш.Ти четеш ли какво пише в темата, и ако четеш разбираш ли го?
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Лефтер в Ноември 04, 2018, 09:22:45 am
Часовника може и да съм го намерил,може и да съм го купил,от некой циганин.Въпрос на доказване.
Мисля че идеята беше да се представят законите,и следващите наказания,за да може всеки да прецени,какво ще е поведението му практикувайки хобито или дейноста металдетектинг.Щото за някои е хоби,а други искат пари да спечелят.Нека всеки си направи сметката,ако нарушава законите и разпоредбите,какво следва,и струва ли си риска!
Ай стига толкоз от мен!Който чел,чел.Кой разбрал,разбрал!!! 8) 8) 8)
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: vvarbanov в Ноември 04, 2018, 09:23:49 am
Че кой казва,че трябва да са навреш в защитена територия?
Още един път!Ето къде си написал, че може да търсиш турски лири, ако не си на арх.обект.Никъде не споменаваш, че не може да ги търсиш тия лири в защитените територии.
Колежке Джони,радвам се че четеш законите ,и се опитваш да ги анализираш и тълкуваш.Съгласно чл.208 от НК,излиза че,самото търсене на съкровище,не е престъпление,а се преследва необявяването му на власта,след неговото намиране.
Затова,като ме спрат полицаите им казвам че търся укрити пари по данни,което не е престъпление по закон.Тъй като парите са турски лири и наполеони,тоест не са културни цености,и не ги търся на арх.обект,не нарушавам разпоредбите на ЗКН,нито чл.277а от НК.
И толкоз,тръгвам си по живо и здраво.
Естествено гарантирам,че,ако го намеря,ще го предам в милицията(най-добре с адвокат и златар),и ще чакам 25% от стойноста му,съгл.чл.91 от закона за собственоста.
 
  Нали не някой друг, а ти си написал това?Има ли някъде дума за защитени територии.Никъде не си ги изключил от местата където може да се търси.Според написаното от теб, не може да търсиш само на арх. обекти, като не нарушаваш и разпоредбите на ЗКН,нито чл.277а от НК

 Ти разбираш ли какво пишеш или трябва да ти се обяснява?Значи можеш да разчиташ обикновенни изречения, но не можеш да ги осмисляш. Точно това се нарича функционална неграмотност. 
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: vvarbanov в Ноември 04, 2018, 09:36:38 am
Часовника може и да съм го намерил,може и да съм го купил,от некой циганин.Въпрос на доказване.
 
Ти сам казваш, "Ако намериш часовник на тракторист си длъжен да го занесеш в общината,и да не го занесеш,поне не е наказуемо."
 И казваш че не подлежиш на наказание в тоя случай.Ти говориш точно за този случай, не става въпрос дали си го купил от някой.Казваш АКО НАМЕРИШ. а не КУПИШ!!!

Който чел,чел.Кой разбрал,разбрал!!! 8) 8) 8)
Аз разбирам, но ти разбираш ли?
Опитай се да мислиш!Не вярвам, положението да е чак толкова безнадеждно.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 04, 2018, 09:54:41 am
Малко за границите на археологическите обекти.
Най-общо казано са единични и групови.
Когато придобият статут на Културни ценности са със световно, национално или местно значение. Движими или недвижими.
Тези със световно значение автоматично стават резервати.
Когато придобият статут на културни ценности попадат и в ресора на Закона за защитените територии и им се определят охранителни зони..
Интересно е, че не е разписано изрично тези с местно значение /каквито са нивите с керамика и селища/ да имат охранителна зона, но с едно изречение ги правят такива.
"Защитени територии са и археологическите обекти, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата или под вода."
Каква е разликата между охранителна и защитена зона ми е трудно да отговоря.
"(7) За единична археологическа НКЦ в случаите по ал. 5 за охранителна зона се приема територията, заключена в контур, отдалечен на 50 м от границите на културната ценност."
Горното изречение го отнасям автоматично към могилите.
За останалите граници на археологическия обект се възприемат границите на имота по кадастрална карта, когато не са изрично определени.Обикновено това са черните пътища, разделящи нивите. А охранителна зона съседните имоти.
Нивите, в които има археологически обекти също са с особен статут, нищо, че са земеделска земя. На собствениците е забранено да извършват дълбока оран или засаждане на дървета.
Това по закон.
Навремето, през 80-те години беше практика студентите по археология в лятната си ваканция да правят теренни обхождания. Тогава са събрани основните данни за селищата по нивите, които после бяха публикувани в Държавен вестник. В повечето случаи баха описани с имена на местности и отстояния в километри от населените места, а в повечето случаи границите не бяха посочени. Мисля, че има резон, както казва колегата Лефтер, и сега да се затрудняват за определянето на точните граници. Отделно много ниви с керамика са пропуснати или само са споменати без да са определени като селища от конкретен период.

Стигаме до същия извод: има ли следи от минали епохи, металедетектингът е забранен по закон.
Дали и как ще го спазвате, решавате вие.

Аз не бих работила в близост до могила посред бял ден. Дори и наоколо да няма селище. Могилите са отбелязани във всички карти, знаят се, дори и тези видимо заличени от земделска обработка...
А в нивите с керамика - ще ми се да съм поне в  съседната нива, ако наоколо има полиция.
На всички ни е ясно, че археологическият материал в нивите се поврежда, но тия са решили да ни забранят да го спасим.

И един лек съвет: когато ви играят на доброто и лошото ченге, и уж покрай другото ви попитат дълбок ли ви е апарата, не си и помисляйте да се правите на велики, че имате прекрасен апарат. В нивите апаратите работят на 20 см и това е хем истината, хем ще ви спести главоболия, защото не бихте могли да разрушите слоя, който е по-дълбок от този на обработката със земеделска техника.

Щеше да е много по-лесно, ако изрично бяха определили къде не можем да работим, да сложат по една табелка ....
Но такова е положението.Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 04, 2018, 10:00:04 am
И едно допълнение кам границите на археологическите обекти.
Освен археологическите обекти в Закона за защитените територии има и един куп други места, където много дейности са забранени. В някоии от териториите е разрешено единствено преминаването по туристически пътеки.
С това също трябва да се соъбразявате. Имаме случаи на колеги, които са задържани само защото са в природен резерват, без там да има археологически обекти.
Това е много дълга тема.
Ето тук има някакви списъци със защитени територии, може да си ги погледнете по места.
https://eea.government.bg/zpo/bg/index_download.jsp
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 04, 2018, 11:15:10 am
Искам да разгледам една ситуация от личната си гледна точка.
Можи би най-обичайната  при работа с металотърсач и полиция на място.
Понеже археологическите обекти не са обозначени има голяма вероятност да попадна в нива, където има следи от минали епохи- керамика, ломени камъни, без да знам предварително, че това е археологически обект или културна ценност.
Какво бих направила, ако ми направят проверка.
Имайте предвид, че заради мигрантите все по-често ще срещаме полиция извън населените места.
Първо, видя ли керамиката, би трябвало да изключа металотърсача.
Второ, да напусна нивата. При всички случаи е най-добре да ме срещнат до колата с изключен металотърсач.
Това, че не знам, че мястото е археологически обект не ме оневинява в никакъв случай, затова, ако ми кажат, че е археологически обект, бих обяснила, че нямам достъп до археологическата карта на България и няма как да знам, че е такъв, но щом съм видяла керамиката, съм изключила веднага апарата.В собствените си раойни знаем къде са тези места, но, ако мръдна в друга област, няма как да знам. Ще обясня, че имам намерение да уведомя най-близкия музей, че на това място съм видяла следи от минали епохи.
Ако случайно съм намерила нещо, което прилича на културна ценност, ще го върна в нивата, надявам се преди да дойде полиция. И не бих държала в МПС-то нищо намерено през деня, по-добре да е в мен.
Това/да го върна в нивата/ също е противозаконно, но понеже сме поставени в неравностойна ситуация.... нямаме много избор.
В крайна сметка, това че съм намерила в нивата примерно монета и съм я върнала, не пречи да уведомя музея, че там има такова нещо. Законът третира обектите с местно значение най-вече като такива за източник на информация. А и терминът в закона е "уведомявам". Никъде не пише, че това, което си открил трябва да е в джоба ти. Дори пише, че трябва да е във вида, в който си го намерил...
Полицай, който се занимава с тази материя, ми е казвал: Законът общо взето е такъв, че имаш право да търсиш, но нямаш право да намираш. /разбирайте:нямаш право да намираш културни ценности/. Това, разбира се, е преувеличено.
Но за комбинацията от металотърсач, място с керамика или следи от градежи, нещо, което има белези на културна ценност, недай Боже повече от две неща,и полиция, има една дума: главоболия.
Гледайте да си го спестявате.
Какво можем да намираме и какво следва от това - в следващия ферман.  8)
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 04, 2018, 11:51:11 am


Не може да търсиш съкровища дето ти скимне във защитените територии,  национален парк, природни забележителности, природен парк,поддържан резерват и защитена местност

 Ако те хванат че търсиш и копаш на защитена територия , няма да гледат, че не си на арх. обект и не нарушаваш разпоредбите на ЗКН, нито чл.277 от НК .Пък ти им разправяй, че търсиш турски лири и наполеони.Хич даже не ги интересува дали са КЦ.

 

 
Този пост съм го пропуснала в бързината да пиша. Благодаря, Валка! Много по-добре  от мен си обяснил ситуацията със защитените територии.
Тука искам да вметна само едно изречение и да довърша мисълта ти.. В тия места/защитените територии/ не ви спасяват никакви членски карти и накакви обяснения, че търсите метеорити, злато, съкровището на Вълчан или каквато и да е друга глупост, ако сте с металотърсач.
Към всякакъв вид резервати се отнасяйте с подобаващото уважение! Няма нужда да откриват във вас културни ценности, за да ви задържат и повдигнат обвинение. И МПС-то отива курбан също.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 04, 2018, 12:43:48 pm
Че кой казва,че трябва да са навреш в защитена територия?Има сложени табели,с границите на резервата и защ.територия,и просто не влизаш.
А все пак,ако решиш да рискуваш,ползвай само багети,нека ги вземат.
Обаче практиката ми е показала,че горската охрана са запалени иманяри.Все като срещна някой,ме води да проверим няколко места.Кво да правят хората,заплатите малки.
Това за табелите не е вярно.Държавата обозначава само резерватите.
Виж логиката на закона.
Археологическият обект става недвижима културна ценност след идентификация /или там какъвто е термина/и вписване в регистрите, което автоматично го препраща към закона за защитените територии, според който вече трябва да му се определи охранителната и защитена зона. Но вече няколко пъти споменавам едно изречение от закона:
"(3) Недвижимите и движимите археологически обекти имат статут на културни ценности с категория съответно национално значение или национално богатство до установяването им като такива по реда на този закон."
Това значи точно две неща:недвижимият археологическият обект е защитена територия дори и да отсъства от списъка с културните ценности.
И второ: движимият археологически обект се смята за културна ценност и национално богатство още преди да е идентифициран и докато това се случи.
Това е направено, защото един обект е археологически, само ако е открит със способите на археологията. Ако сме го открили аз или ти, не е археологически, но автоматично се възприема като културна ценност още преди да е придобил такъв статут/ с национално значение/, за да могат да ни осъдят  за нерегламентирани теренни проучвания, ако иде реч за недвижим или за незаконно притежание на културни ценности, ако ставя дума за движими.
Ето още едно изречение от закона, което допълва това, което казвам: "Защитени територии са и археологическите обекти, намиращи се в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата или под вода"
Всяко различно тълкувание от това води до сигурна работа за адвокатите.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: VOXYX в Ноември 04, 2018, 08:18:38 pm
Искам да разгледам една ситуация от личната си гледна точка.
Можи би най-обичайната  при работа с металотърсач и полиция на място.
Понеже археологическите обекти не са обозначени има голяма вероятност да попадна в нива, където има следи от минали епохи- керамика, ломени камъни, без да знам предварително, че това е археологически обект или културна ценност.
Какво бих направила, ако ми направят проверка.
Имайте предвид, че заради мигрантите все по-често ще срещаме полиция извън населените места.
Първо, видя ли керамиката, би трябвало да изключа металотърсача.
Второ, да напусна нивата. При всички случаи е най-добре да ме срещнат до колата с изключен металотърсач.
Това, че не знам, че мястото е археологически обект не ме оневинява в никакъв случай, затова, ако ми кажат, че е археологически обект, бих обяснила, че нямам достъп до археологическата карта на България и няма как да знам, че е такъв, но щом съм видяла керамиката, съм изключила веднага апарата.В собствените си раойни знаем къде са тези места, но, ако мръдна в друга област, няма как да знам. Ще обясня, че имам намерение да уведомя най-близкия музей, че на това място съм видяла следи от минали епохи.
Ако случайно съм намерила нещо, което прилича на културна ценност, ще го върна в нивата, надявам се преди да дойде полиция. И не бих държала в МПС-то нищо намерено през деня, по-добре да е в мен.
Това/да го върна в нивата/ също е противозаконно, но понеже сме поставени в неравностойна ситуация.... нямаме много избор.
В крайна сметка, това че съм намерила в нивата примерно монета и съм я върнала, не пречи да уведомя музея, че там има такова нещо. Законът третира обектите с местно значение най-вече като такива за източник на информация. А и терминът в закона е "уведомявам". Никъде не пише, че това, което си открил трябва да е в джоба ти. Дори пише, че трябва да е във вида, в който си го намерил...
Полицай, който се занимава с тази материя, ми е казвал: Законът общо взето е такъв, че имаш право да търсиш, но нямаш право да намираш. /разбирайте:нямаш право да намираш културни ценности/. Това, разбира се, е преувеличено.
Но за комбинацията от металотърсач, място с керамика или следи от градежи, нещо, което има белези на културна ценност, недай Боже повече от две неща,и полиция, има една дума: главоболия.
Гледайте да си го спестявате.
Какво можем да намираме и какво следва от това - в следващия ферман.  8)
Евала за труда. (Милиция, полиция, жандармерия) - спасение няма в този случай! Но който го не е страх може да ходи навсякъде (Кой както го боли главата)!

В друга ситуация: в днешно време нещо елементарно спират те за проверка за оборудване на автомобила, отваряш багажника и виждат.... 3-4 металодетектора + лопата и кирка, какво е оправданието? (По кой закон нямат право да ни задържат)? - Не случайно!
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 04, 2018, 09:06:09 pm
Евала за труда. (Милиция, полиция, жандармерия) - спасение няма в този случай! Но който го не е страх може да ходи навсякъде (Кой както го боли главата)!

В друга ситуация: в днешно време нещо елементарно спират те за проверка за оборудване на автомобила, отваряш багажника и виждат.... 3-4 металодетектора + лопата и кирка, какво е оправданието? (По кой закон нямат право да ни задържат)? - Не случайно!
Благодаря.
Мисля, че винаги могат да ни приберат. За съжаление.
Може би има значение какво впечатление правим.
Преди години ми бяха вдигнали колата от една варненска уличка, само моята, защото беше с шуменска регистрация. Добре, че бяха мутрите от едно чейндж бюро, да ми кажат на кой паркинг да я търся и ми извикаха такси. Вдигнах див панаир. И ко? Друснаха ми най-големия акт. От тогава знам. С органите на реда - с мир, усмивка и уважение. Ставаш по-нисък от тревата и обикновено номера минава.
Иначе.... в такава ситуация- най-добре е да има документи за апаратите - фактура, договор за покупко продажба.. И разговора върви винаги един и същ.Хобисти сте и тва е, всичко се обяснява.... По принцип нямат право да те прибират, но сигурно имат право да направят проверка на колата, както при мен. Вече зависи има ли културни ценности.
Те, общо взето и полицаите вече знаят, че не сме балами и усетят ли в един нормален човешки разговор, че познаваш закона и не трепериш с пълни гащи, са наясно, че нищо няма да намерят.
Имах обир и влизане с взлом в един мой имот, още през 2010-та. Вътре имаше едно GPX. Най-много ме беше страх, че него са гепнали. Но сота ги уплашил и като отидох, полицаите вече бяха там. Няма де да го скрия. Погледнаха го, проведохме пак разговора за закона и ... тва беше. А по това време май още имаше административни глоби за металотърсачите....
Винаги има субективна преценка. Дори и в съда. Особено, когато закона е калпав, както ЗКН.
При тая, последната ми проверка/описан в другата тема/, пичовете от специалната полиция бяха абсолютни психолози, на петата минута всичко им беше ясно, а за половин час, докато чакаме колата от районното, им стана ясен и целия ни живот, светнаха, че файда от нас няма....Между другото, мислех, че е жандармерия, но са били от звената за борба с орг. престъпност, таман по нашата част.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 05, 2018, 08:10:40 am
В статията има снимки от иззет материал при обиск от последната седмица/ в моя район/.
Разгледайте, тъкмо ще има какво да коментираме, когато говорим за това какво имаме право да намираме, какво нямаме, какво следва, ако намерим и какво да правим при проверка.
Темата ще я продължа през уикенда, сега да поработим, а на всички, които ще практикуват хобито - късмет през седмицата!
https://dariknews.bg/regioni/shumen/nameriha-antiki-i-metaldetektori-v-dom-vyv-vojvoda-2129117
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: BRANDIMI в Ноември 05, 2018, 02:48:52 pm
"са намерени 21 монети с кръгла форма и 12 с форма на стрели."
Монети с горла на стрели! Да се смее ли човек или да плаче?
Намерение два металдетектора! Все едно ядрено оръжие!!!
Сигурни подковите и лемежите са археологически находки?
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: imperio в Ноември 05, 2018, 09:02:43 pm
От това новинарско съобщение не може да се черпи коректна информация. Има разни до-монетни форми, включително и като бронзови стрели.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 05, 2018, 09:41:33 pm
От това новинарско съобщение не може да се черпи коректна информация. Има разни до-монетни форми, включително и като бронзови стрели.
Хахахахха, даже не обърнах внимание как са го написали...Вярно, с тва не можем да се ограмотяваме.  ;D ;D ;D ;D
Голям виц!
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 09, 2018, 06:21:46 pm
Едно от доказателствата на колко странни места може да бъде открито нещо ценно.  ;D ;D 8)
https://m.fakti.bg/bulgaria/342154-otkriha-garne-s-jaltici-v-plevenskia-zatvor?fbclid=IwAR0mmcAIXxFRRWxUdmAEQ6rEmfs9KIPRHcHAAAEEUU_M_indiZ3l6ImJI7Y
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: zAt в Ноември 09, 2018, 07:05:08 pm
Едно от доказателствата на колко странни места може да бъде открито нещо ценно.  ;D ;D 8)
https://m.fakti.bg/bulgaria/342154-otkriha-garne-s-jaltici-v-plevenskia-zatvor?fbclid=IwAR0mmcAIXxFRRWxUdmAEQ6rEmfs9KIPRHcHAAAEEUU_M_indiZ3l6ImJI7Y
Гледам -готин си ти,  Джонка . Но с детектора, който си посочил , шанса да думнеш такова гърненце не много голям, меко казано ;D
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 09, 2018, 07:55:05 pm
Гледам -готин си ти,  Джонка . Но с детектора, който си посочил , шанса да думнеш такова гърненце не много голям, меко казано ;D
Хахахах, колега,благодаря. Първо съм в женски род, май само ти не знаеш, и второ, уверявам те, този модел металдетектор е доказал качествата си. Но това е предмет на друга тема. Нека тази тема да остане само за закона.
Пуснах това съобщение, защото илюстрира постовете в темата.
Поздрави и късмет!
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Petronii в Ноември 09, 2018, 09:53:20 pm
Гледам -готин си ти,  Джонка . Но с детектора, който си посочил , шанса да думнеш такова гърненце не много голям, меко казано ;D

Меко казано, такова съкровище може да се намери със всякакъв детектор, дори бих казал и без детектор, както е направено в случая. Гърнето е било на една педя дълбоко и някои от окаушените, когото  са  накарали да прекопае по дълбоко лехите са садене на зеленчуците го е боднал и хоп, ето ти гърненце.
В случая по смущаващото е тази статия, типичен пример за българска медия , почти няма нищо вярно в нея. Гърнето било със жълтици и изтипосали някаква илюстративна снимка. Всичко в журналистиката е менте и не трябва да се приема всичко писано в медиите за меродавно, напротив, всичко е манипулация и пропаганда за промиване на мозъци.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: vvarbanov в Ноември 10, 2018, 01:28:07 am
Който има късмет и в затвора да попадне, пак ще намери имане!!! ;D

 Затвора не е пречка за иманяра да практикува хобито си.
Лишените от свобода имат право да получават възнаграждения.Този който е намерил съкровището трябва да получи възнаграждение равняващо се на 25% от стойността на имането.Интересно ще е да разберем колко пари е получил намервача.
 
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 18, 2018, 09:17:20 am
Не съм си забравила темата, но нещо не мога да стигна до компютъра тия дни.
Стигнахме до там какво да правим с намерените неща, които имат белези на културни ценности.
Ясно е, че трябва да уведомим музея.
Ако някой иска - да коментира.
Като остане време ще обобщя какво пише в наредтбите и ЗКН по въпроса.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: rublata в Ноември 18, 2018, 11:30:20 am
Да изпратиш уведомлението до музея струва 2лв 04 ст,а колко ще чакаш докато те извикат неизвестно?Дори и от ниви без керамика и следи от отминал живот излиза нещо антично и пак трябва да уведомяваш в 7 дневен срок а  когато е обрасло  мястото няма как да разбереш,за мен щом трактора оре нивата е по добре да се спасят нещата от  нея и да се предадат по надлежния ред ,ако искаш да се занимаваш с хобито  си спазвайте закона добър или лош,затова ще се борим за промени да може и търсача да бъде стимулиран, а иначе си остава скъпо хоби от което си само вътре с разходите по екипировка ,оборудване ,гориво и др.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Ноември 18, 2018, 09:18:53 pm
Да изпратиш уведомлението до музея струва 2лв 04 ст,а колко ще чакаш докато те извикат неизвестно?Дори и от ниви без керамика и следи от отминал живот излиза нещо антично и пак трябва да уведомяваш в 7 дневен срок а  когато е обрасло  мястото няма как да разбереш,за мен щом трактора оре нивата е по добре да се спасят нещата от  нея и да се предадат по надлежния ред ,ако искаш да се занимаваш с хобито  си спазвайте закона добър или лош,затова ще се борим за промени да може и търсача да бъде стимулиран, а иначе си остава скъпо хоби от което си само вътре с разходите по екипировка ,оборудване ,гориво и др.
Серго, много си прав. Хобитата по принцип са нещо, за което хората обикновено дават пари, не очакват приходи.
Тъй че, който е решил да го практикува като хоби. това е начина. Аз бих си спестила парите за уведомления. Направо да се занесат в музея е най-добре. Освен всичко останало, така се изграждат и отношения.
Въпросът е какво се случва в музея?
Иначе, с борбата, по-полекинка, там някой да не се одраска, да не навехне коляно, глезенче, пръстче... вързвайте им панделките и да внимават, дан съ пУвредят нещо от многУ бУрбЪ "барелините". ;)
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: doko_death в Ноември 25, 2018, 11:21:15 pm
Имам един казус. Това трябва да е пълния закон за културното наследство с последните му изменения:
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623662 (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623662)
В по-стара версия на закона член 7 алинея 2 се казваше:
    "Не са културни ценности по смисъла на този закон монети и монетовидни предмети, датирани след 1800 година"
В новата версия обаче тълкуването е следното:
    "машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат значение за научните изследвания и експозиционната стойност, с изключение на особено редки и ценни екземпляри, идентифицирани по реда на този закон като културни ценности"
    Никъде в целия закон не се споменава вече година, след която монетите не са предмет на културна ценност. А понятието "Машинно сечени" е много разтегливо.... Втората част на алинеята е по-притеснителна: "с изключение на особено редки и ценни екземпляри, идентифицирани по реда на този закон като културни ценности" - Това аз го тълкувам, че ако намеря много ценна царска българска монета, която е машинно сечена, или не толкова ценна, но някое вещо лице каже, че има супер висока стойност, значи съм сгафил закона. Това май пак е направено за да имат властите вратички против нас... Прав ли съм в разсъжденията?
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: vvarbanov в Ноември 26, 2018, 04:21:51 am

..........В новата версия обаче тълкуването е следното:
    "машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат значение за научните изследвания и експозиционната стойност, с изключение на особено редки и ценни екземпляри, идентифицирани по реда на този закон като културни ценности".............
   Втората част на алинеята е по-притеснителна: "с изключение на особено редки и ценни екземпляри, идентифицирани по реда на този закон като културни ценности" - Това аз го тълкувам, че ако намеря много ценна царска българска монета, която е машинно сечена, или не толкова ценна, но някое вещо лице каже, че има супер висока стойност, значи съм сгафил закона. Това май пак е направено за да имат властите вратички против нас... Прав ли съм в разсъжденията?
Много даже си прав!
Преди време се бях опитал да повдигна този въпрос, но никой не се заинтересува.
С поред мен с този закон, държавата може да ти вземе всяка ценна монета, независимо дали е машинно сечена или е след 1 800г.Щом е "особенно рядка и ценна".Ами то има американски долари, които струват няколко стотин хиляди(че и над милион) долари.Те са машинно сечени но са много редки и ценни.И според този закон са културни ценности.Двулевката от 1916г също е много ценна.Както и от царските ордени и медали.Има още руски рубли, английски и кой знае какви други модерни монети които имат голяма стойност.Значи не само да намериш такива монети с металотърсач, но даже и да са ти останали в наследство, пак са културни ценности и щом не си ги регистрирал могат да ти ги вземат и да заведат дело.

Но де да беше само това.
Много притеснително е следното, " които нямат значение за научните изследвания и експозиционната стойност".От тук се вижда, че няма значение дали монетите са машинно сечени и от коя година са, достатъчно е да имат значение за научните изследвани те веднага стават КЦ.
Но най лошото от всичко е, че и тия които имат експозиционна стойност са културни ценност.Ами то в експозициите се експонират буквално всякакви монети, независимо от тяхната стойност и година на сечене.Просто всички монети имат експозиционна стойност(в закона не пише голяма  или малка).Не зная как ще го дефинират термина "експозиционна стойност", но не определят размера на стойността.
Нумизматичното дружество бяха направили експозиция от царски монети.Всички те имат експозиционна стойност.
С тоя закон според мене могат да ти вземат абсолютно всяка монета или монетовиден предмет който им хареса, и да те съдят.

Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: rublata в Ноември 26, 2018, 10:30:51 am
не случайно държавата ни я наричат АБСУРДИСТАН и за по сигурно всичко ще продължава да се изнася навън,за толкова години преход към демокрация и нищо ,на все по зле отиваме....
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Лефтер в Ноември 27, 2018, 05:57:08 pm
Рубльов,ако намериш монета-КЦ,най-добре е да не я мъкнеш по музеите,а избери си някоя тайна нива,хвърляй ги там,и кажи на унуката!Дано след години той да има късмет да си ги извади,да ги даде в музея,и да вземе някой лев легално! ;)
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: rublata в Ноември 28, 2018, 12:41:04 pm
тогава няма да имат монетите никаква информация,такива са и монетите конфискувани  от полицията,от иманяри.Е,знаеш,че като се намери монета на дадено място се знае какви хора и кога са живели ,затова в Германия събират дори парченцата керамика,които също носят информация за хората живяли по това време и се правят карти на селищата....
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: rublata в Ноември 28, 2018, 12:53:12 pm
но ,ако на някого не му се занимава с музеи,може до всяка нива да си зарови пластмасов контейнер и в тях да събира всичко,докато не се оправят законите ,...иначе пишеш уведомления ,чакаш обратни разсписки ходиш да я вземеш с подпис,чакаш да те извикат незнайно кога за предаване на случайно намерените неща ,а на излетите все излиза по някой боклук  за музеите,но като ти го намерят  ставаш най големия иманяр и боклуците  ти стават безценни за .......и аз  не знам за кого?
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: vvarbanov в Декември 05, 2018, 12:23:12 pm
Пак ни нагласиха!
Ние се надявахме да се оправи закона ЗКН, те продължават в същия дух.Уж и ние събирахме подписи, давахме предложения и пак ни извъртяха номер. Че и вече мина първо четене.Ето какви промени гласят в Закона за културното наследство.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 до

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 87, ал. I от конституцията на Република България и чл. 76, ал. 1 от ПОДНС, внасяме законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство с мотиви и предварителћа оценка на въздействието към него.

Молим, законопроекљт да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.

Вносители:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 Проект!

                                                                                          Закон

за изменение и допълнение на

Закона за културното наследство

(Обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение N2 7 на конституционния съд от 2009 г. -бр. 80 от

2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 201 1 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г. и бр. 7, 77 и 89 от 2018 г.)

 1. В чл. 96 ал. I и ал. 2 се изменят така:

„(l) Идентификацията на дви;юпии културни ценности е научно — изследователска дейност, чрез която се определя дали една вещ съответства на критериите за културна ценност, както и нейната класификация и категоризация по реда на този закон.

(2) Идентификация на културни ценности се извършва от музеите, притежаващи експертен потенциал и съответни по тематичен обхват на идентифицираните културни ценности.”

 S 2. Създава се чл. 96а:

„Чл. 96а. (1) критериите за определяне на една вещ като културна ценност са:

научна стойност;
историческа стойност;
художествена стойност;
автентичност;
уникалност /брой екземпляри];
време на създаване;
териториален произход;
материал;
средства или техника за изработка;
авторство [творец, работилница/;
състояние;
пазарна стойност.
(2) конкретните изисквания и параметри на всеки критерий се определят в Наредбата за реда за извършване на идентификация на движими културни ценности.”

S З. В чл. 97 се правят следните изменения:

I . Алинея З се изменя така

„(3) Физически и юридически лица, притежаващи вещи или колекции от вещи, които могат да се определят като културни ценности, могат да поискат тяхната идентификация от съответния по тематичен обхват държавен, общински или частен музей, от лице, вписано в регистъра по чл.116, ал. I или от нумизматично дружество, вписано в регистъра по S 6, ал. 2 от ПЗР на този закон.”

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Не подлежат на идентификация за целите на последваща продажба произведения на българското изобразително и приложно изкуство, във всички разновидности, създадени след 1900 година, както и български печатни книги, издадени след 1805 година.

 S 4. Член 101 се отменя.

 S 5. В чл. 105 ал.1 се изменя така:

„(1) Отношенията между лицата по чл. 97, ал.З и лицата, извършващи идентификацията, се уреждат с писмен договор. ”

 S 6. Член 109 се изменя така:

„Чл. 109. колекционер е физическо или юридическо лице, собственик или владелец на културни ценности, идентифицирани като колекция и вписани в регистъра по чл. 102.”

 S 7. Член 110 се изменя така:

„Чл. 110. колекционерът поддържа регистър, който трябва да съдържа описателен и фотографски каталог на всяка една от културните ценности в колекцията, информация за нейната консервация и реставрация.”

S 8. В наименованието на раздел IV думите „и ползвателите” се заличават.

 S 9. В чл. 1 1 1 се правят следните изменени:

Алинея 1 се изменя така:

 Юридическите и физически лица, собственици, владелци или държатели на идентифицирани движими културни ценности и/или колекции от такива ценности имат право:”

Алинея 2 се изменя така:
„(2) Музеят, в който са идентифицирани движимите културни ценности, може да ги приеме в случаите по ал. l, т. 2, ако има условия за тяхното съхранение. Отношенията между собственика, владелеца или държателя и музея се уреждат с писмен договор.”
 
S 10. Член 1 12 се изменя така:

„Чл. 112. Юридическите и физическите лица, собственици, владелци или държатели на идентифицирани движими културни ценности имат следните задължения:

 S 11. В чл. 1 15 накрая се добавят думите „и вписани в регистъра по чл. 1 16, от този закон”

 S 12. В чл. 128 ал. 1 се изменя така:

„(1) Износът и временният износ на движими културни ценности от територията на страната се извършват с разрешение за износ или сертификат за износ. Износ на придобити извън територията на страната културни ценности по чл.97, ал. 6 се извършва с документите им за произход. ”

 S 13. В чл. 146 ал. 3 се изменя така:

„(3) Движимите и недвижимите вещи придобиват статут на археологически културни ценности от съответната категория след идентификацията им като такива по реда на този закон.”

 S 14. В S 5, ал. I от преходните и заключителни разпоредби се правят следните промени:

Думите „от Националния исторически музей или от съответния регионален музей по реда на чл. 97, ал. 5” се заменят с думите „от съответните музеи по реда на чл. 96, ал. 2, т. 1”.
В края на ал. 1 се добавя ново изречение: „Ако музеят не е в състояние и не извърши идентификацията и регистрацията, заявителят може да пренасочи искането си за идентификация и регистрация към друг музей по реда на чл. 96, ал. 2, т. l.”
София,..2018 г.                              Вносители:

 към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

С приемането на закона за културното наследство през 2009 г. законодателят уреди „опазването и закрилата на културното наследство на Република България” /чл.1, ал.1/, като остави извън обхвата на регламентацията съществени аспекти на обществените отношения, свързани с откриването, идентифицирането, съхраняването, правата, сделмте и популяризирането на културното наследство. Философията на закона беше съществено накърнена чрез РЕШЕНИЕ N2 7 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО Jf2 1 1 ОТ 2009 Г на КС на РБ, с което бяха обявени за противоконституционни два текста от закона. Въпреки че от тогава ЗКН е претърпял 18 изменения и допълнения, все още са налице белези на липса на идеологическо единство и взаимовръзка на неговите разпоредби, съдържа някои вътрешнопротиворечиви текстове, не въвежда единен понятиен и категориен апарат, като съществен недостатък е липсата на критерии за определянето на една вещ като културна ценност.

Целите, които преследва този ЗИД на ЗКН, съсредоточени в областта на движимото културно наследство, са да въведе по-голяма яснота в използвания понятиен апарат, да синхронизира част от текстовете, които в момента са в несъответствие един с друг, както и да регламентира по ясен начин част от възникващите при неговото прилагане проблеми.

През изминалите почти 10 години, в които ЗКН действа, не е извършвана цялостна оценка за резултатите от неговото прилагане в съответствие с чл. 17, ал. I от Закона за нормативните актове. Ето защо предлаганите промени и допълнения не засягат философията на закона и уредените в него правни регламенти за владение, търговия и износ на движими културни ценности, а целят да синхронизират направени в предходни ЗИД на ЗКН промени с основните текстове в общоприемлива и практически приложима идеология и да запълнят правни празноти.

С предвидената промяна в Sl, т. 1 на този ЗИД на ЗКН се дава поясно определение на понятието „идентификация на движими културни ценности”, като то се охарактеризира като научно-изследователска дейност.

 С S 2 се създава нов член 96а, в чиято алинея I са изчерпателно изброени критериите за определяне на една вещ като културна ценност. Това се налага, тъй като законът в неговия член 96, ал. I въвежда термина „критерии за културна ценност”, но самите критерии не са детерминирани и развити в специален текст, което създава съществена нормативна празнота. В ал.2 се възлага определянето на конкретните изисквания и параметри на всеки критерий за различните области на културното наследство да бъдат разработени в Наредба за реда за извършване на идентификация на движими културни ценности. Изчерпателното изброяване на критериите и определянето на техните параметри в Наредба ще създаде правната рамка на идентификацията като научноизследователска дейност без възможности за субективна оценка.

 Промените в чл.96, ал 2 /Sl, т.2 от този ЗИД но ЗКН/ и чл.97, ал. З /S 3, т. 1 от този ЗИД на ЗКН/ се налагат от необходимостта културните институти и организации, извършващи дейности по идентификацията на движими културни ценности, да бъдат изчерпателно изброени на едно систематично място. Сега нумизматичните дружества са отбелязани S 6, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗКН, а търговците, получили разрешение за извършване на търговска дейност с движими културни ценности — в чл.97, ал.4 при неговата промяна през 2011 г.

С промяната на чл.96, ал 2 се предоставя правомощие по извършване на идентификация на музеите, които притежават необходимия експертен потенциал за извършване на дейността.

 С предложената промяна в чл.97, ал. 5 АЗ, т.2 от този ЗИД на ЗКН/ се предвижда изключение от общия режим на задължителна идентификация преди прехвърлителна сделка, като се предлага такава идентификация да не се изисква за български печатни книги, издадени след 1805 г., както и за произведения на българското изобразително и приложно изкуство, във всичките му разновидности, създадени след 1900 г. Целта на промяната е стимулиране на културния обмен и търговско обръщение на книги и художествени произведения, чиято идентификация по същество е формална и ненужно затормозяваща книгите се идентифицират чрез своята титулна страница, на която е изписано заглавието, авторът и годината на издаването. Отпадането на задължителната идентификация на художествени картини и други форми на съвременното изобразително и приложно изкуство преди прехвърлителна сделка ще облекчи и съответно стимулира популяризацията на това изкуство. Предложената промяна е била обсъдена и приета, включително от представителите на Литературния музей, Националната галерия и Съюза на българските художници, в специално създадената със заповед на Министъра на културата N2 РД 09-174/ 3 1.03.2016 г. работна група за изработване на проекг на ЗИД на ЗКН.

Синхронизацията на понятийния апарат е в основата на предложените промени в 53, т.З, 56, 58, 59 и 510, където вещните отношения на собственост, владение и държане са описани чрез правните фигури на собственика, владелеца и държателя съгласно вещното право. Отпада неясната правна фигура на „ползвателя”, развита частично от законодателя в отменените текстове от конституционния съд на Р. България.

 В S 4 се предвижда отпадането на чл. 101, неговият смисъл се съдържа в други закони, а и текстът „ ако има данни да се предположи, че вещите - обект на идентификация, са незаконно придобити” борави с предположения, а не с доказани факти.

 Промяната в S 12 е наложителна пред вид липсата на синхронизация в законовите текстове, касаещи придобити извън страната културни ценности. В действащия закон придобитите извън страната културни ценности не се идентифицират и регистрират съгласно чл.97 , ал.б, но законодателят не е определил особен ред за техния износ, а в общия регламент на раздел VI се урежда износът и временният износ само на идентифицирани културни ценности. Преодоляването на това несъответствие изисква предложената промяна. Същевременно ще бъдат стимулирани българските граждани, придобили културни ценности от аукциони извън страната, да ги внесат и социализират тук, а не да ги съхраняват в чужбина.

 В S 13, който променя чл.146, ал.З, изрично се уточнява, че движимите и недвижимите вещи придобиват статут на археологически ценности от съответната категория след тяхната идентификация, което е в съответствие с цялостната философия на ЗКН.

 В 14 се правят промени в S 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби, като промяната в т. 1 е продиктувана от обстоятелството, че сегашният текст по грешка препраща към чл.97, ал.5, който е несъотносим към разглежданата материя. С промяната в т.2 се дава право за пренасочване на заявлението за идентификация и регистрация към друг музей, което се обуславя от факта, че от заявените за регистрация към 10.04.2010 г. 107 колещии с окончателен акт са регистрирани едва 17. [Данните са от МК към края на 2016 г./, поради което собствениците на 90 нерегистрирани колекции са били лишени от правото си да се разпореждат със своята собственост. С новата разпоредба заявленията за регистрация могат да бъдат пренасочени към предвидените в закона културни институти и организации, които разполагат с необходимия експертен потенциал за това, като това изискване е заложено в предвидената промяна на чл. 96, ал. 2.

Вносители:

 Предварителна оценка на въздействието

на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кујпурното наследство

Основанията на промените, заложени в този ЗИД на ЗКН, фокусирани в областта на движимото културно наследство, произтичат от липсата на яснота в използвания понятиен апарат, известна несинхронизираност на част от законовите текстове, както и да регламентират по ясен начин част от възникващите при неговото прилагане проблеми. Законопроекљт не засяга нововъзникнали и неуредени обществени отношения и цели да синхронизира и усъвършенства правната рамка на идентификацията на движимите културни ценности.

Заинтересовани обществени групи са всички собственица на движими културни ценности, особено притежателите на старопечатни книги и на художествени произведения на българското изобразително и приложно изкуство, създадени след 1900 г., както и вносителите на движими културни ценности, закупени от международни аукциони. Законовите промени ще доведат като ефект стимулиране на търговския обмен на книги и на художествени произведения на българското изобразително и приложно изкуство, поради отпадане на изискванията за задължителна идентификация преди прехвърлителна сделка. От друга страна възможността закупените в чужбина движими културни ценности да се изнасят само с техните придобивни документи ще допринесе голяма част от тези културни ценности, които сега се съхраняват в чужбина, да бъдат внесени в страната и социализирани. Тази промяна ще поощри придобиването и връщането в страната на културни ценности, които иначе ще останат неприобщени към българския културен патримониум. Предвидена е възможност колекциите от археологически ценности, заявени за регистрация в музеите, но неидентифицирани и нерегистрани до този момент, да бъдат пренасочени за регистрация към музей с достатъчен експертен потенциал. Регистрацията ще позволи на собствениците да упражняват в пълен обем правата си, регламентирани от Закона.

Реализирането на законодателната инициатива. не изисква допълнителни публични разходи.

Законодателната инициатива не въвежда нови административни тежести, а облекчава регулаторната среда, като премахва изискването за идентификация на определени групи културни ценности, представляващи съществена част от гражданския търговски обмен.

Законопроектът не изисква промени в други закони, но възлага на Министъра на културата да разработи нова наредба за идентификацията на движими културни ценности, в която да въведе материални индикатори на новосъздадените критерии за определяне на вещта като движима културна ценност.

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156786/
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Декември 05, 2018, 06:12:37 pm
Валка, кое точно те притеснява? С кое са ни нагласили?
Даже си мисля, че има една идея промяна в разбирането за археологиска ценност и нейтана стойност и важност.
Допускат, че някои неща може и да не са толкова важни.
Съвсем по диагонал го прочетох де. То трябва да се четат целите алинеи, за да се види какви са промените точно с отпадането на разни думички от тях.
Кардинални промени изобщо не очаквайте.
Хората смятат, че философията на закона е правилна, и това се вижда от всички срещи през изминалите години, когато обсъждат евентуални промени в закона. И нямат никакво намерение да я променят.
Има много остри изказвания по отношение на търсачите и организацията на тия срещи. За съжаление подкрепени с факти.
Единственият път, нещата малко да се променят е да почнем оначало.
С работа с музеите.
Но това трябва да го прави всеки търсач, а не да се чака на организации.
Не работа с уведомления, а с лични контакти на място.
Друга алтернатива просто няма, и колкото по навреме го разберете, толкова по-добре.
Иде реч за личната сигурност на търсача.

Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: vvarbanov в Декември 05, 2018, 08:02:05 pm
Имах надежда, че ще има големи промени в новия закон.

През изминалите почти 10 години, в които ЗКН действа, не е извършвана цялостна оценка за резултатите от неговото прилагане в съответствие с чл. 17, ал. I от Закона за нормативните актове. Ето защо предлаганите промени и допълнения не засягат философията на закона и уредените в него правни регламенти за владение, търговия и износ на движими културни ценности, а целят да синхронизират направени в предходни ЗИД на ЗКН промени с основните текстове в общоприемлива и практически приложима идеология и да запълнят правни празноти.

 https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156786/

Като прочетох, че философията на закона не се променя и се разочаровах.
Новите промени са при идентификацията КЦ, това ще могат да правят вече и частните музей.Това изменение е в интерес на няколко едри колекционери, които могат да си позволят да направят частни музеи.
То и другото изменение регламентира и облекчава износа на регистрираните или придобитите антики на търговете извън България.Големите хора с колекции си правят удобен закона за тях.
До сега картините на големите художници също бяха КЦ, но се получаваше един абсурд.Има живи художници, които имат картини дето са идентифицирани като КЦ, но куриоза е че те не могат да се разпореждат с тях.Сега това отпада.Но тия неща не ни засягат.

Има някаква неясна слаба надежда заради текста ""Движимите и недвижимите вещи придобиват статут на археологически културни ценности от съответната категория след легализация по реда на този закон". Тоест докато някой частен музей ги идентифицира.Значи някой колекционер може да ги купи докато не са станали КЦ и сетне неговия частен музей да ги идентифицира.Така ще могат законно да увеличават колекциите си. ;)
От БАН смятат, че така се легализира иманярската дейност и са против този текст.
Изглежда смятат, че иманярите ще могат да намират антики безнаказано и едва след като се идентифицират като КЦ, ще попаднат под ударите на закона.
Според мен обаче, това няма значение, защото законът защитава и неоткритите КЦ.
Не зная, ще видим какво ще кажат юристите.
Както и да е, всички тия промени според мен са в интерес на големите колекционери.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: odins- в Декември 05, 2018, 09:47:54 pm
До колкото прочетох,ще можеш да си купуваш от аукциони монети и след това ще имаш право да ги продаваш,купуваш един лот непочистени шайби и продаваш после щемпели,уж са били в лота,ясно е за кого се прави закона.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Лефтер в Декември 05, 2018, 10:10:45 pm
Тез поправки касаят,имащите желанието да притежават и търгуват с културни ценности-арх.обекти и други произведения на изкуството.
Мен,обикновения търсач на ловджийски сачми,бренекета и гилзи,ми е през оназ работа.
Ако се случи да намеря култ.ценност,сигур това е нещо различно от търсените от мен обекти,щото нито съм археолог,нито експерт,връщам го обратно в дупката,та да си го търсят тез,на които им трябва и интересува!
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: Джони в Декември 06, 2018, 02:18:09 pm
Имах надежда, че ще има големи промени в новия закон.
Като прочетох, че философията на закона не се променя и се разочаровах.

Както и да е, всички тия промени според мен са в интерес на големите колекционери.
Да, те си плетат кошницата добре./Колекционерите/. Особено големите.
За съжаление, ще дойде време наистина да си купуват антики от чужбина, щото няма да има кой да им ги вади в Бг.
Турците и арабите вадят като за световно, правят и ментета.... антики дал господ. Ние вече не им трябваме.
Така че, докато ние философстваме... хората действат.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: kodokan в Декември 06, 2018, 05:12:41 pm
Тез поправки касаят,имащите желанието да притежават и търгуват с културни ценности-арх.обекти и други произведения на изкуството.
Мен,обикновения търсач на ловджийски сачми,бренекета и гилзи,ми е през оназ работа.
Ако се случи да намеря култ.ценност,сигур това е нещо различно от търсените от мен обекти,щото нито съм археолог,нито експерт,връщам го обратно в дупката,та да си го търсят тез,на които им трябва и интересува!


Много добре казано, колега. Адмирации за поста.
А като 'берем бакър и джилязу', освен ловджийски сачми,бренекета и гилзи може и да ни споходи и късметът на колегата s_gaitandjiev  ;D :
https://metaldetecting.eu/index.php/topic,5522.msg62585.html#msg62585

Поздрави.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: киро041964 в Декември 06, 2018, 05:23:24 pm
То в България вече няма нищо ,а ив Турция са богати градове.
Титла: Re: Права и задължения на търсача според ЗКН и НК - развенчаване на митове
Публикувано от: bibiko в Август 01, 2021, 01:10:53 am
  МВР: Притежаването на металдетектор е разрешено.

https://bulpress.bg/%d0%bc%d0%b2%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8/

https://ishop.bg/zakon-tyrsene-metalotarsach